Kto každý musí platiť dane z kryptomien ?

Dane musia platiť nielen podnikatelia, ale aj fyzické osoby, ak majú príjem z kryptomien. Daňová povinnosť vám vzniká dňom predaja kryptomeny. Predaj virtuálnej meny je definovaný v zákone o dani z príjmov. Predajom virtuálnej meny je:

  • Výmena virtuálnej meny za majetok,
  • výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu,
  • výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo
  • odplatný prevod virtuálnej meny.

Kalkulačka

Daň z kryptomien
15%
19%

Môžete si zarátať náklady, aby ste si znížili daňový základ?

Podľa zákona o dani z príjmov sa zahrňuje príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Čo to ale znamená? Ak napríklad ťažíte kryptomeny, tak vašim nákladom je kúpa grafickej karty, ktorú používate pri jej ťažení. Prípadne, ak obchodujete s kryptomenami, tak vašim nákladom je ich zaobstarávacia cena.

Dôležité je taktiež uviesť, že za výdavok sa považuje aj poistné na verejné zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je daňovník povinný zaplatiť z tohto druhu príjmu. Výdavky je možné zahrnúť do základu dane najviac do výšky úhrnu príjmu z predaja virtuálnej meny.

Aké je daňové zaťaženie príjmu z kryptomien?

Prejdime ale teraz k tomu, aké je daňové zaťaženie z kryptomien. Inými slovami, koľko peňazí musíte odviesť štátu, ak ste mali príjem z predaja kryptomien.

V prípade, ak ide o fyzickú osobu, ktorej príjem z predaja virtuálnej meny, ktorá je obchodným majetkom podnikateľa, je zdaniteľným príjmom ako súčasť základu dane z príjmov z podnikania, sadzba dane z tohto príjmu môže byť v súlade s § 15 písm. a) zákona o dani z príjmov vo výške 15%, 19%, resp. 25% v závislosti od dosiahnutej výšky základu dane zisteného podľa zákona o dani z príjmov.

V roku 2024 je sadzba dane pre fyzickú osobu

  1. 15 % zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov neprevyšujúce sumu 60 000 eur,
  2. zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov prevyšujúce sumu 60 000 eur

2a. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,

2b. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,

V prípade, ak ide o fyzickú osobu (nepodnikateľa), ktorej príjem z predaja virtuálnej meny je zdaniteľným príjmom, sadzba dane z tohto príjmu môže byť vo výške 19%, resp. 25% v závislosti od dosiahnutej výšky základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.

V roku 2024 je sadzba dane pre fyzickú osobu

  1. zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov

1a. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,

1b. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.