Daň z krátkodobého investovania

Zisk zo spätného predaja (redemácie) podielových listov sa zdaňuje 19-% sadzbou dane (zákon č. 688/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, § 43 , ods. 10).

Daň z výnosu investicie
%
9
%

– Daň, – poplatok

19% z výnosu

Príklad

Ak ste predali tuzemské podielové listy (vybrali peniaze z fondu ) v hodnote 5000 EUR a nadobudli ste ich (vložili ste) za 3000 EUR, tak tuzemská (slovenská) správcovská spoločnosť vám priamo zo sumy 2000 EUR (váš zisk) odpočíta a odvedie daň vo výške 19%, t. j. 380 EUR a pripíše vám na účet čistý výnos 1 620 EUR. Keby bol rozdiel záporný, čiže dosiahnete stratu, daň vyberaná zrážkou sa neuplatní.

Úroková sadzba (úroková miera)

Úrok vyjadrený ako % z požičiavanej istiny. Najčastejšie sa úrokové sadzby vyjadrujú v % za jeden rok (p.a.). Pri vyjadrovaní úrokovej sadzby sa možno stretnúť s nasledujúcimi alternatívami:

  • ročné úrokové obdobie – označuje sa p.a. (per annum)
  • polročné úrokové obdobie – označuje sa p.s. (per semestre)
  • štvrťročné úrokové obdobie – označuje sa p.q. (per quartale)
  • mesačné úrokové obdobie – označuje sa p.m. (per mensem)

Podľa spôsobu určenie výšky úroku rozlišujeme jednoduché úročenie a zložené úročenie.

Ďalšie informácie

  • Podielnik môže takto zrazenú daň považovať za preddavok na daň z príjmov za príslušný kalendárny rok, t.j. v prípade, ak dosiahne za kalendárny rok stratu z iných podielových fondov, môže v daňovom priznaní požiadať o vrátenie celého zaplateného preddavku, alebo jeho časti.
    Pozor! Toto sa však vzťahuje iba na domáce správcovské spoločnosti a ich podielové fondy.
  • Pri zahraničných podielových listoch nevzniká správcovskej spoločnosti povinnosť vykonať zrážku dane. Klient pri ich redemácii obdrží celý výnos, ktorý má povinnosť zahrnúť do základu dane z príjmov fyzických osôb a samozrejme ho môže znížiť o prípadné straty z iných podielových listov.

Dôležité upozornenie!

Každý klient samostatne investujúci bez patričných certifikácií je automatický považovaný za neprofesionálneho klienta v zmysle zákona č. 566 / 2001 Z. z. o cenných papieroch a nebude preradený do inej kategórie ani na základe písomnej žiadosti.
S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 

Chcete sa poradiť alebo máte otázku?
Kontaktný formulár short
GDPR *
GDPR